Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

STATUT FUNDACJI NIEBOLANDIA


Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą NIEBOLANDIA zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Dorotę Lipietę , zwaną dalej Fundatorem, w dniu 26.02 2013 r. 

 

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Wrocław, ul. B. Prusa 28/II/b.

 

§ 4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 § 5.

1. Fundacja prowadzi działalność w obszarach promowania oraz rozpowszechniania idei bezpiecznego oraz kreatywnego życia.

2. W obszarach służących realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

5. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 6.

Celem Fundacji jest: 

1) prowadzenie działalności oświatowej, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży;

2) prowadzenie działalności wspierającej środowiska nauczycielskie oraz uczniowskie;

3) udzielanie pomocy społecznej, w tym wspieranie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans wobec pozostałej części społeczeństwa;

4) działalność charytatywna;

5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz działania wspierające rozwój świadomości narodowej społeczeństwa;

6) ochrona i promocja zdrowia;

7) wspieranie rozwoju społecznego oraz integracji osób niepełnosprawnych;

8) działanie na rzecz ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz ekologii;

9) działanie na rzecz wspierania oraz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa;

10) działanie na rzecz rozwoju oraz wspierania społeczności lokalnych oraz inicjatyw obywatelskich;

11) krzewienie i rozpowszechnianie idei oraz wiary chrześcijańskiej;

 

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

1. wspieranie bieżącej działalności dzieł prowadzonych przez Prowincję Wrocławską Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa z siedzibą we Wrocławiu, konserwacji budynków i urządzeń, remontów, budowy, modernizacji, itp., oraz działalności zbieżnej z celami statutowymi Fundacji lub przez Fundację;  

2. finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich;

3. podejmowanie zadań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - ułatwienie aktywności społecznej osób chorych i niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec nich, a także wspieranie i utrzymywanie kontaktu z tymi osobami i ich rodzinami,

4. prowadzenie działalności informacyjnej, udzielania pomocy i poradnictwa osobom, które tej pomocy potrzebują,

5. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej oraz wsparcia duchowego osobom chorym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i ich rodzinom,

6. organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej,

7. szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa,

8. podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia, w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,

9. prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, w tym organizowanie lub finansowanie kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele,

10. finansowanie lub dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz organizowanie wypoczynku i pielgrzymek do miejsc kultu świętych,

11. krzewienie idei wolontariatu jako służby człowiekowi choremu i potrzebującemu; organizowanie akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu,

12. organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu w zakresie usług opiekuńczych,

13. współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację,

14. podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji,

15. organizowanie kwest pieniężnych, prowadzenie różnego rodzaju akcji charytatywnych dla potrzebujących lub włączanie się do akcji innych instytucji czy organizacji;

16. organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą; pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

17. pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej pozwalających na realizację celów statutowych;

18. prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej dla najmłodszych, dla młodzieży i dorosłych;

19. promocja i popieranie kultury ekologicznej;

20. kształtowanie postaw postępowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

§ 8.

1. W celu prawidłowego i efektywnego działania oraz do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

3. W niniejszej Fundacji zabrania się:

1)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Władze Fundacji

 § 9.

1. Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

 § 10.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji jest organem wieloosobowym i składa się z trzech członków powoływanych na trzyletnią kadencję. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Przełożona Prowincjalna Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku upływu kadencji, na jaką powołany był członek Rady, odwołania, a także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

5. Co najmniej jeden członek Rady Fundacji musi być członkinią Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji ani ze stosunkiem pracy z Fundacją.

7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

8. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.

9. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnego członka Rady albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

10. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

12. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

- występowanie z wnioskami kierowanymi do Zarządu dotyczącymi działalności Fundacji,

- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

- rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,

- rozporządzanie prawem bądź zaciąganie zobowiązań, w sprawach, których wartość przekracza 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych),

- podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

- powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu,

- ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

- kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

- wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

- nadzór nad działalnością Fundacji,

- podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub 

o likwidacji Fundacji.

13. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

- pozostawać członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

- pozostawać skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

- otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie zwrotu uzasadnionych kosztów ani wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona wart. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306).

14. Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

- żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

- dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 § 11.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób: osoby wskazanej przez Przełożoną Prowincji Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, która jest  Prezesem Zarządu Fundacji oraz osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Prezes Zarządu sprawuje nadzór i organizuje pracę Zarządu Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a) upływu kadencji, na jaką powołany był członek Zarządu,

b) ustąpienia członka Zarządu – ustąpienie staje się skuteczne w momencie złożenia pisemnej deklaracji przez ustępującego członka Zarządu na ręce Prezesa Zarządu, 

c) odwołania ze składu Zarządu,

d) śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 

6. Rada Fundacji może powołać nowych członków Zarządu na stanowiska zwolnione w czasie kadencji, jednakże w liczbie nie większej niż 1/3 składu Zarządu i przy zachowaniu zastrzeżenia co do składu Zarządu określonego w punkcie 3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 12.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

h) prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,

i) przygotowywanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji wraz z bilansem rocznym Fundacji do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie z działalności Fundacji dotyczy.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6.  Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji

 § 13.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3 000 (słownie: trzech tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1) funduszu założycielskiego,

2) darowizn, spadków, zapisów z kraju i zagranicy,

3) dotacji i subwencji oraz grantów,

4) zbiórek i imprez publicznych,

5) majątku ruchomego i nieruchomego,

6) odpłatnej działalności pożytku publicznego,

7) działalności gospodarczej,

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku przez Fundację z dobrodziejstwem inwentarza.

5. Przedmiotem działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji jest prowadzenie domów pomocy społecznej na rzecz ogółu społeczności.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: 

1. przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

2. przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 

3. przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

4. produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego, 

5. produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

6. produkcja pozostałych wyrobów spożywczych gdzie indziej niesklasyfikowana,

7. produkcja napojów bezalkoholowych, 

8. wykończenie wyrobów włókienniczych,

9. produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

10. produkcja pozostałej odzieży dzianej

11. produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,

12. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 

13. pozostałe drukowanie,

14. reprodukcja zapisanych nośników informacji,

15. produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

16. produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, 

17. pozostałych wyrobów z ceramiki,

18. produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

19. produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, 

20. produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,

21. produkcja gier i zabawek,

22. pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

23. sprzedaż detaliczna żywności i napojów prowadzona na straganach i targowiskach, 

24. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 

25. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 

26. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, 

27. pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

28. przygotowywanie i podawanie napojów, 

29. wydawanie książek,

30. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

31. pozostała działalność wydawnicza,

32. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

33. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 

34. Działalność prawnicza,

35. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

36. Badanie rynku i opinii publicznej,

37. Działalność fotograficzna, 

38. działalność związana z tłumaczeniami,

39. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

40. wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

41. wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 

42. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

43. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 

44. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 

45. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

46. pozostałe sprzątanie, 

47. działalność usługowa związana zagospodarowaniem terenów zieleni, 

48. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

49. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

50. wychowanie przedszkolne, 

51. szkoły podstawowe,

52. gimnazja,

53. licea ogólnokształcące,

54. licea profilowane, 

55. pozaszkolne formy edukacji sportowej, oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

56. pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

57. nauka języków obcych

58. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

59. działalność wspomagająca edukację, 

60. pozostała pomoc społeczna gdzie indziej niesklasyfikowana, 

61. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

62. działalność bibliotek,

63. pozostała działalność związana ze sportem, 

64. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

65. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

66. gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby. 

2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona również w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

4. 1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

4. 2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

5. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników fundacji oraz poszczególnych zakładów.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

Likwidacja Fundacji

§ 15.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom fundacji. 

 

Wrocław, dnia 15.01.2021r.